Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

cagness
To nie tylko
zgubione włosy.

Opuszczone miejsce
często boli.

Mnożymy się
ucięci
tęsknotami.

Jesteśmy rozgwiazdami.

Nie odgrodzeni od niczego.
Rozgubieni.
— Miron Białoszewski

July 07 2015

cagness
cagness
cagness

A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo.

— Krystyna Siesicka - "Zapałka na zakręcie"
cagness
4570 0854

July 06 2015

cagness
Reposted fromshakeme shakeme viafrauvermeer frauvermeer
cagness
1625 5d67
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaelegie elegie
cagness
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaelegie elegie
9747 df8a 500
Reposted fromamberwaves amberwaves viaelegie elegie
cagness
cagness
6895 ef42 500
Reposted fromnorwegianwood norwegianwood
cagness
6942 b616 500
Reposted fromnorwegianwood norwegianwood
cagness
6955 536f 500
Reposted fromnorwegianwood norwegianwood viaelegie elegie
cagness
0813 eaa8
Reposted fromlittlefool littlefool viamajkey majkey
cagness
0635 0090
Reposted fromeryawen eryawen viamajkey majkey

July 05 2015

cagness
2282 933e 500
Reposted frombiru biru viagetback getback
cagness
cagness
7225 8f27
Reposted fromkarmacoma karmacoma viacupofcinamon cupofcinamon
cagness
0210 a78a
Reposted frombloodymonk bloodymonk viapimpmyheart pimpmyheart
cagness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl